Leonard Walpot photographs weddings in Netherlands and Utrecht
Photo by: 
Tessa Bruggink
1895+ (EUR)

Leonard Walpot

LNRD Photography
4
6

Ik ben Leonard. Geboren Brabander, maar eigenlijk meer een Zeeuw, want ik groeide op in Zeeland. Sinds 2006 woon ik in Utrecht. Ik ben getrouwd met Janneke en papa van Floris en Julius.

In 2013 werd ik fulltime fotograaf. Je kunt wel zeggen dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt, want ik ben eigenlijk afgestudeerd als neerlandicus. Ik ben er trouwens van overtuigd dat ik nu als fotograaf beter verhalen kan vertellen dan ik ooit als schrijver of journalist zou kunnen. Waarschijnlijk komt dat door mijn voorliefde voor beeldende kunst - ook mijn favoriete vak op de middelbare school.

Verhalen vertellen met beelden in plaats van woorden. Dat past wel bij mij. Ik voel me fijn in die rol en zo fotografeer ik bruiloften. Ik ben continu aan het observeren en aan het zoeken naar verhalen, naar emoties en momenten. Ik zoek naar verbanden, naar relaties tussen mensen, naar de essentie van wie jullie en jullie gasten zijn. Eigenlijk vind ik dat iedere serie die ik aflever een kleine familiegeschiedenis moet zijn - verteld door een journalistieke fotograaf.

Het is voor mij enorm belangrijk dat een bruidspaar zich prettig voelt met mijn aanwezigheid. Daarom ben ik rustig en op de achtergrond aanwezig. Het draait niet om mij, maar om jullie. Ik ben niet degene die de dag regisseert, maar juist documenteert. Ik ben ook geen fotograaf die jullie vraagt om te poseren, of om dingen nog een keer opnieuw te doen.

Kortom ik wil de fotograaf zijn die aanwezig is als een fijne gast (letterlijk en figuurlijk ;-)), een vriend, iemand die jullie kennen en alle vertrouwen geven om de dag op een fantastische manier te fotograferen.

ENGLISH
I'm Leonard. Born Brabander, but actually a Zeeuw, because I grew up in Zeeland. Since 2006 I live in Utrecht. I am married to Janneke and dad of Floris and Julius.

In 2013, I became a full time photographer. You can say that I've made my work from my hobby because I'm actually graduated as a neerlandic. I am convinced that, as a photographer, I can tell stories better than ever as a writer or journalist. Probably because of my love for visual arts - also my favorite subject in high school.

Tell stories with images instead of words. That's right with me. I feel good at that role and so I photograph weddings. I am constantly observing and looking for stories, emotions and moments. I seek relationships, relationships between people, to the essence of who you and your guests are. In fact, I think that every series I submit should be a family history - told by a journalist photographer.

It is very important to me that a bride couple feels comfortable with my presence. That's why I'm quiet and in the background. It's not about me but for you. I'm not the one who directs the day but just documents it. I'm not a photographer who asks you to postpone, or to do things again.

In short, I want to be the photographer present as a nice guest (literally and figuratively ;-)), a friend, someone who knows you and gives you all the confidence to photograph the day in a fantastic way.