Portrait of Xiamen wedding photographer Junjie Wei of Fujian China
800+ (USD)

Junjie Wei

1
2
6

3 Awards for Documentary Wedding Photography

6 Awards from the Artistic Guild of Wedding Photojournalists