Wei Yang

Photographer Wei Yang 
Business ido vision 
Location Harbin in Heilongjiang, China
Starting Rates RM2000+ (RMB) 
Website http://www.ido2009.com 
Blog http://blog.sina.com.cn/ido0451