Wei Yang

Photographer Wei Yang 
Business ido vision 
Location Harbin in Heilongjiang, China
Starting Rates RM2000+ (RMB) 
Website ido2009.com 
Blog blog.sina.com.cn/ido0451