Are you planning a short-notice, small wedding or elopement?

Many couples don’t want to wait. They are planning to get married in the very near future, eloping, or rushing a small ceremony with their photographer, some close friends, and family but dispensing with or postponing the reception party. 

View WPJA photo stories from smaller weddings - WedElope | Choose love, not fear!

Member Ranking Iframe

Publish Date: January 17th, 2020
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4312251 Joy Qin 399 Longyan 1
4312096 Vincent Mu 368 Beijing 2
4332686 Momo Lynn 367 Beijing 3
4312316 Kai Xiao 300 Sanming 4
20131 Leon Wong 277 Hangzhou City 5 Jiangxi, Jiangsu, Shangqiu, Xuzhou
30876 Xiaoye Sun 255 Beijing 6 Shanghai, Guangzhou, Hong Kong
12131 Eric Liao 211 Guangdong 7 Hunan, Jiangxi
4330281 Lin Yang 179 Quanzhou 8 Shanghai, Beijing, Hong Kong
4297316 Moana Wu 179 Shanghai 9 Jiangsu
21076 Mango Gu 178 Hangzhou City 10 Jiangxi
4322021 Zhiwen Liu 177 Yulin 11 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou City
29136 Vinci Wang 156 Fuzhou 12 Jiangxi, Xiamen
4321536 Di Liu 156 Hangzhou City 13
4322361 Jinqi Tan 133 Guangzhou 14
4338401 Asaph Xu 122 Quanzhou 15
4331561 Lily Zeng 90 Longyan 16
4320786 Yifan Liu 89 Tianjin 17 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Taiwan
4313376 Chenjie Tan 67 Zhejiang 18
4338601 XiangJie Hao 66 Xi'an 19
4339790 Cheng Guo 45 Chengdu 20
4339843 Hang Long 45 Yueyang 21
4334581 Xiang Liu 44 Nanping 22
4332141 Xin Liu 44 Fuzhou 23 Xiamen
4334761 Shihao Yang 22 Wenzhou 24
4312466 Wenxue Zhang 22 Liaoning 25
Publish Date: December 26th, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
30831 Peng Zhang 300 Beijing 26 Jilin
Publish Date: February 3rd, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4295941 Edwind Poon 645 Guangdong 27 Hunan, Jiangxi
4316571 Micky Zhou 89 Hunan 28
4307891 Ding Yu 67 Shaanxi 29
4300511 Vincent MA 22 Beijing 30 ChongQing, Shanghai, Bali, Yogyakarta, Phuket
15726 Jianghui Feng 22 Beijing 31 Jilin, Shanxi, Shangqiu