Member Ranking Iframe

Publish Date: January 17th, 2020
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4312251 Joy Qin 399 Longyan 1
4312096 Vincent Mu 368 Beijing 2
4332686 Momo Lynn 367 Beijing 3
4330196 Qi Xiang 367 Nanping 4 Xiamen, Sanming, Fuzhou, Quanzhou, Longyan
4317946 Max Ming 357 Huizhou 5
4312316 Kai Xiao 300 Sanming 6
20131 Leon Wong 277 Hangzhou City 7 Jiangxi, Jiangsu, Shangqiu
30876 Xiaoye Sun 255 Beijing 8 Shanghai, Guangzhou, Hong Kong
12131 Eric Liao 211 Guangdong 9 Hunan, Jiangxi
4321471 Miller Yao 202 Hangzhou City 10
4326236 Zefan Tang 188 Hunan 11
4297316 Moana Wu 179 Shanghai 12 Jiangsu
4330281 Lin Yang 179 Quanzhou 13 Shanghai, Beijing, Hong Kong
21076 Mango Gu 178 Hangzhou City 14 Jiangxi
4304881 Wenbo Si 178 Henan 15
4322021 Zhiwen Liu 177 Yulin 16 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou City
4330096 Su Xu 156 Fuzhou 17
4321536 Di Liu 156 Hangzhou City 18
29136 Vinci Wang 156 Fuzhou 19 Jiangxi, Xiamen
4322361 Jinqi Tan 133 Guangzhou 20
4338401 Asaph Xu 122 Quanzhou 21
4331561 Lily Zeng 90 Longyan 22
4320786 Yifan Liu 89 Tianjin 23 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Taiwan
4313376 Chenjie Tan 67 Zhejiang 24
4338601 XiangJie Hao 66 Xi'an 25
4318976 An Le 66 Ho Chi Minh 26 Thailand, Singapore, Hong Kong, Japan, Shanghai
4339843 Hang Long 45 Yueyang 27
4339790 Cheng Guo 45 Chengdu 28
6521 Andy Ren 44 Hunan 29
4334581 Xiang Liu 44 Nanping 30
4332141 Xin Liu 44 Fuzhou 31 Xiamen
4330316 Haoce Sun 22 Wenzhou 32
4338965 Junjie Wei 22 Xiamen 33
4312466 Wenxue Zhang 22 Liaoning 34
4334761 Shihao Yang 22 Wenzhou 35
Publish Date: December 26th, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
30831 Peng Zhang 300 Beijing 36 Jilin
Publish Date: November 12th, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4330246 Cen Lin 67 Fuzhou 37
Publish Date: September 17th, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4302971 Henry Xu 22 Fuzhou 38
Publish Date: February 3rd, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4295941 Edwind Poon 645 Guangdong 39 Hunan, Jiangxi
4316571 Micky Zhou 89 Hunan 40
4307891 Ding Yu 67 Shaanxi 41
15726 Jianghui Feng 22 Beijing 42 Jilin, Shanxi, Shangqiu
4300511 Vincent MA 22 Beijing 43 ChongQing, Shanghai, Bali, Yogyakarta, Phuket
Publish Date: March 27th, 2017
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
26061 Siyuan Dong 7 Shanghai 44