Member Ranking Iframe

Publish Date: September 5th, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4312251 Joy Qin 289 Longyan 1
4317946 Max Ming 200 Huizhou 2
4330196 Qi Xiang 22 Nanping 3
30831 Peng Zhang 67 Beijing 4 Jilin
4312096 Vincent Mu 22 Shandong 5
4332686 Xiaozhu Lin 45 Beijing 6
30876 Xiaoye Sun 45 Beijing 7 Shanghai, Guangzhou, Hong Kong
12131 Eric Liao 22 Guangdong 8 Hunan, Jiangxi
21076 Mango Gu 44 Hangzhou City 9 Jiangxi
4321471 Miller Yao 22 Hangzhou City 10
4297316 Moana Wu 22 Shanghai 11
20131 Leon Wong 22 Hangzhou City 12 Jiangxi
29136 Vinci Wang 22 Fuzhou 13 Jiangxi
4321841 Yudi Shao 22 Hangzhou City 14
4330281 Lin Yang 45 Quanzhou 15 Shanghai, Beijing, Hong Kong
4330246 Cen Lin 67 Fuzhou 16
4312316 Kai Xiao 67 Sanming 17
4319676 Zhongkun Zhang 22 Sanming 18
4322361 Jinqi Tan 22 Guangzhou 19
4304881 Wenbo Si 22 Henan 20
4312911 Tony Lau 22 Fuzhou 21
4321561 Binbin Wong 45 Xining 22 Xi'an
4326236 Zefan Tang 22 Hunan 23
4313376 Chenjie Tan 45 Zhejiang 24
4318976 An Le 66 Ho Chi Minh 25 Thailand, Singapore, Hong Kong, Japan, Shanghai
4331561 Lily Zeng 45 Longyan 26
4338601 XiangJie Hao 44 Xi'an 27
4330096 Su Xu 22 Fuzhou 28
4320786 Yifan Liu 22 Tianjin 29 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Taiwan
6521 Andy Ren 22 Hunan 30
4332141 Xin Liu 44 Fuzhou 31
4334761 Shihao Yang 22 Wenzhou 32
4302971 Henry Xu 22 Fuzhou 33
Publish Date: February 3rd, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4295941 Edwind Poon 645 Guangdong 34 Hunan, Jiangxi
4321536 Di Liu 256 Hangzhou City 35
4320906 Lei Zhao 111 Shaanxi 36 Qinghai, Yunnan, Gansu, Hong Kong
4312466 Wenxue Zhang 111 Liaoning 37
4316571 Micky Zhou 89 Hunan 38
4297096 Ray Poon 89 ChongQing 39
4322021 Zhiwen Liu 67 Yulin 40 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou City
4307891 Ding Yu 67 Shaanxi 41
4320911 Jinn Chang 22 ChongQing 42
15726 Jianghui Feng 22 Beijing 43 Jilin, Shanxi
4300511 Vincent MA 22 Beijing 44 ChongQing, Shanghai, Bali, Yogyakarta, Phuket
4312271 Can Tang 22 Hunan 45
Publish Date: March 27th, 2017
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
26061 Siyuan Dong 7 Shanghai 46