Member Ranking Iframe

Publish Date: January 17th, 2020
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4312251 Joy Qin 399 Longyan 1
4312096 Vincent Mu 368 Beijing 2
4330196 Qi Xiang 367 Nanping 3 Xiamen, Sanming, Fuzhou, Quanzhou, Longyan
4332686 Momo Lynn 367 Beijing 4
4317946 Max Ming 357 Huizhou 5
4312316 Kai Xiao 300 Sanming 6
20131 Leon Wong 277 Hangzhou City 7 Jiangxi, Jiangsu, Shangqiu
30876 Xiaoye Sun 255 Beijing 8 Shanghai, Guangzhou, Hong Kong
12131 Eric Liao 211 Guangdong 9 Hunan, Jiangxi
4321471 Miller Yao 202 Hangzhou City 10
4326236 Zefan Tang 188 Hunan 11
4330281 Lin Yang 179 Quanzhou 12 Shanghai, Beijing, Hong Kong
4297316 Moana Wu 179 Shanghai 13 Jiangsu
21076 Mango Gu 178 Hangzhou City 14 Jiangxi
4304881 Wenbo Si 178 Henan 15
4322021 Zhiwen Liu 177 Yulin 16 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou City
4321841 Yudi Shao 167 Hangzhou City 17
4321536 Di Liu 156 Hangzhou City 18
29136 Vinci Wang 156 Fuzhou 19 Jiangxi, Xiamen
4330096 Su Xu 156 Fuzhou 20
4321561 Binbin Wong 134 Xining 21 Xi'an
4322361 Jinqi Tan 133 Guangzhou 22
4338401 Asaph Xu 122 Quanzhou 23
4331561 Lily Zeng 90 Longyan 24
4320786 Yifan Liu 89 Tianjin 25 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Taiwan
4313376 Chenjie Tan 67 Zhejiang 26
4338601 XiangJie Hao 66 Xi'an 27
4318976 An Le 66 Ho Chi Minh 28 Thailand, Singapore, Hong Kong, Japan, Shanghai
4339790 Cheng Guo 45 Chengdu 29
4339843 Hang Long 45 Yueyang 30
4332141 Xin Liu 44 Fuzhou 31 Xiamen
4334581 Xiang Liu 44 Nanping 32
6521 Andy Ren 44 Hunan 33
4312466 Wenxue Zhang 22 Liaoning 34
4334761 Shihao Yang 22 Wenzhou 35
4330316 Haoce Sun 22 Wenzhou 36
4338965 Junjie Wei 22 Xiamen 37
Publish Date: December 26th, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
30831 Peng Zhang 300 Beijing 38 Jilin
Publish Date: February 3rd, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4295941 Edwind Poon 645 Guangdong 39 Hunan, Jiangxi
4316571 Micky Zhou 89 Hunan 40
4307891 Ding Yu 67 Shaanxi 41
15726 Jianghui Feng 22 Beijing 42 Jilin, Shanxi, Shangqiu
4320911 Jinn Chang 22 ChongQing 43
4300511 Vincent MA 22 Beijing 44 ChongQing, Shanghai, Bali, Yogyakarta, Phuket
Publish Date: March 27th, 2017
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
26061 Siyuan Dong 7 Shanghai 45