Member Ranking Iframe

Publish Date: September 17th, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4312251 Joy Qin 22 Longyan 1
4330196 Qi Xiang 67 Nanping 2
4317946 Max Ming 200 Huizhou 3
30831 Peng Zhang 67 Beijing 4 Jilin
4332686 Xiaozhu Lin 44 Beijing 5
20131 Leon Wong 100 Hangzhou City 6 Jiangxi
4319676 Zhongkun Zhang 122 Sanming 7
4312096 Vincent Mu 22 Shandong 8
30876 Xiaoye Sun 45 Beijing 9 Shanghai, Guangzhou, Hong Kong
12131 Eric Liao 22 Guangdong 10 Hunan, Jiangxi
21076 Mango Gu 44 Hangzhou City 11 Jiangxi
4321471 Miller Yao 22 Hangzhou City 12
4297316 Moana Wu 22 Shanghai 13
4304881 Wenbo Si 67 Henan 14
29136 Vinci Wang 22 Fuzhou 15 Jiangxi
4321841 Yudi Shao 22 Hangzhou City 16
4330281 Lin Yang 45 Quanzhou 17 Shanghai, Beijing, Hong Kong
4330246 Cen Lin 67 Fuzhou 18
4312316 Kai Xiao 67 Sanming 19
4322361 Jinqi Tan 22 Guangzhou 20
4312911 Tony Lau 22 Fuzhou 21
4321561 Binbin Wong 45 Xining 22 Xi'an
4326236 Zefan Tang 22 Hunan 23
4313376 Chenjie Tan 45 Zhejiang 24
4318976 An Le 66 Ho Chi Minh 25 Thailand, Singapore, Hong Kong, Japan, Shanghai
4331561 Lily Zeng 45 Longyan 26
4338601 XiangJie Hao 44 Xi'an 27
4330096 Su Xu 22 Fuzhou 28
4320786 Yifan Liu 22 Tianjin 29 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Taiwan
6521 Andy Ren 22 Hunan 30
4332141 Xin Liu 44 Fuzhou 31
4312466 Wenxue Zhang 22 Liaoning 32
4321536 Di Liu 22 Hangzhou City 33
Publish Date: September 5th, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4334761 Shihao Yang 22 Wenzhou 34
4302971 Henry Xu 22 Fuzhou 35
Publish Date: February 3rd, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4295941 Edwind Poon 645 Guangdong 36 Hunan, Jiangxi
4320906 Lei Zhao 111 Shaanxi 37 Qinghai, Yunnan, Gansu, Hong Kong
4316571 Micky Zhou 89 Hunan 38
4297096 Ray Poon 89 ChongQing 39
4322021 Zhiwen Liu 67 Yulin 40 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou City
4307891 Ding Yu 67 Shaanxi 41
4320911 Jinn Chang 22 ChongQing 42
15726 Jianghui Feng 22 Beijing 43 Jilin, Shanxi
4300511 Vincent MA 22 Beijing 44 ChongQing, Shanghai, Bali, Yogyakarta, Phuket
4312271 Can Tang 22 Hunan 45
Publish Date: March 27th, 2017
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
26061 Siyuan Dong 7 Shanghai 46