Zhang Jun

Photographer Zhang Jun 
Business Junephoto Studio 
Location Nan Jing in Jiang Su, China
Starting Rates $500+ (USD) 
Website http://junevision.com/