Ji Zhang

Photographer Ji Zhang 
Location Cheng Du in SiChuan, China
Starting Rates $3000+ (USD) 
Website http://www.zhangxiaoyi.com