Xihan Shen

Photographer Xihan Shen 
Location Hangzhou in Zhejiang, China
Starting Rates RM3500+ (RMB) 
AG|WPJA Artistic Wedding Photojournalist
Website seanshen.com 
Blog weibo.com/sxh7