Bin Xu

Photographer Bin Xu 
Business alailai Vision 
Location Yinchuan in Ningxia, China
Starting Rates $300+ (USD) 
Website http://www.alailai.net