Xu Wang

Photographer Xu Wang 
Business Baggiophotography 
Location Shanghai, China
Starting Rates RM8000+ (RMB) 
Website baggiophotography.com